:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

تفنگ کیست که این گونه بر زمین مانده است

سمند شادی دل ها بدون زین مانده است