:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

با ذکر یازهرا به میدان رفته ماییم

ما پاسدار حرمت آل عباییم