:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

مردِ عبا به دوش

چهارشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۳۱ ب.ظ

مردی که در نماز جلو ایستاده بود

پیوسته خنده روی لبش ، رو گشاده بود


دست تبسمش گره از کار می گشود

ضرب المثل برای همه در ، اراده بود


خالی به چهره داشت و لبخند بر لبش

وقتی به سرزمین دلم پا نهاده بود


گویی که سالهاست تو را می شناسد او

در جنگ و جبهه ، این طلبه صاف و ساده بود


در نیمه های شب غزل عشق می سرود

مرد عبا به دوش که با عشق زاده بود


آن شب که رفت تا به شهیدان خبر دهد

انگار آب قمقمه اش رنگ باده بود


آن فصل را اگر چه به خاطر سپرده ایم

با خون نوشت آنچه به ما درس داده بود

علی دولتیان - سمنان

رجوع کنید به کتاب « شعر حضور »

  • محمدرضا ...

شهدای روحانی

نماز