:: شعر مقاومت اسلامی ::

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

" مجموعه ای کوچک از اشعار سروده شده درباره ی دفاع و مقاومت "

:: شعر مقاومت اسلامی ::

مدال عشق

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ

شجاعت تار و پود جانشان بود
شجاعت میوه ی ایمانشان بود


شهادت آرزوشان بود و دیدیم
مدال عشق پشتیبانشان بود

مرتضی نجار زادگان
رجوع کنید به کتاب « شعر حضور »

  • محمدرضا ...

ایمان

شجاعت

شهادت